Jazykovka Future
- Licencné podmienky

•Anglictina v MŠ
- Preco my
- Materiál
- Legislatíva

•Kurzy
- AJ pre najmenších
- Aj pre I. a II. stupen ZŠ
- Maturita
- Pre dospelých

•Jazykové tábory
- Pobytové *Letné*
- Info do tábora

•Preklady a tlmocenie

•Fotogaléria

•Prihlášky
- Ako sa prihlásit
- Platba za kurz
- Obchodné podmienky

•Kontakt

Platba za kurz

Vyberte si zo spôsobu, ktorý je Vám najvýhodnejší.

ELEKTRONICKY POŠTOVOU POUKÁŽKOU OSOBNE
prevodom, príp. vkladom na úcet vedený
vo VÚB, c. úctu: 2480980755/0200. Do
poznámky uvedte meno študenta,
prípadne objednávatela.
použite poštový penažný
poukaz typu H, prevod z
adresy na adresu.
v priestoroch jazykovej
školy v Prievidzi,
Pribinovo námestie 3, 1.
poschodie

Platba za kurz a odstúpenie od zmluvy zo strany Spolocnosti

Ak sa študent rozhodne navštevovat jazykový kurz, je povinný uhradit cenu kurzu najneskôr 5 pracovných dní pred zaciatkom kurzu. Doklad o zaplatení prosím predložte na prvej hodine. V prípade že nezaplatia všetci študenti prihlásení na skupinový jazykový kurz, jazyková škola má právo kurz zrušit (ostatní študenti budú oboznámení a bude im navrhnuté alternatívne riešenie). Dnom úhrady sa rozumie pripísanie financnej ciastky na úcet jazykovej školy alebo úhrada v hotovosti. Kapacita kurzov je obmedzená a prednost majú zákazníci, ktorí zaplatili skôr ako ostatní. Spolocnost si vyhradzuje právo odstúpit od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušit bez náhrady úcast študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných úcastníkov kurzu alebo zamestnancov a pedagógov alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu. Spolocnost je oprávnená odstúpit od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.
cestovka future europsky socialny fond letny tabor sacka slavka-mikulinova-fotostudio sportika zaira
Július Kovács - FUTURE, Na karasiny 698/71B, 971 01 Prievidza
ICO: 43412581, DIC: 1077182018, IC DPH: SK1077182018, Bankové spojenie: 2480980755/0200
ochrana súkromia Futureschool © 2017, všetky práva vyhradené